REGULAMIN
Voucherów i E-Voucherów NattakanDefinicje:

 1. Thai Pro – wydawca Voucherów Nattakan lub e-Voucherów Nattakan:

  Thai Pro Sp. z o.o.
  Ul. Bukowińska 12/726A
  02-703Warszawa

  NIP: 5213891333
  KRS: 0000830820
  Tel: +48790553558

  prowadząca Salon Masażu Tajskiego Nattakan, w Warszawie, ul. Zgoda 5 lok. 30

 2. Voucher – bon towarowy na okaziciela, sprzedawany w postaci plastikowej lub papierowej karty, uprawniający Użytkownika do nabycia usług w salonie masażu Nattakan do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej voucheru lub wartości środków pieniężnych, którymi został doładowany. Voucher nie jest kartą płatniczą i nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym;

 3. E-Voucher – bon towarowy w formie elektronicznej (kodu QR), uprawniający Użytkownika do nabycia usługi salonie masażu Nattakan. E-Voucher nie jest kartą płatniczą i nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym;

 4. Nabywca – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, która nabywa od Thai Pro Sp. z o.o. Voucher lub E-Voucher w zamian za środki pieniężne;

 5. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz, korzystający z Vouchera lub E-Vouchera.


§1.
Warunki ogólne

 1. Voucher i E-Voucher uprawnia Użytkownika do nabycia od Thai Pro towarów i usług przez niego sprzedawanych do wysokości wartości środków pieniężnych, którymi został doładowany.

 2. Voucher i E-Voucher nie podlegają wymianie na gotówkę w całości lub w części. Powyższe zastrzeżenie dotyczy również sytuacji, gdy Voucher i E-Voucher nie zostanie wykorzystany w okresie jej ważności.

 3. Zakup Vouchera i E-Vouchera może być dokonany bezpośrednio od Thai Pro w Salonie Nattakan lub w sklepie internetowym. Nabywca, dokonujący zakupu Vouchera i E-Vouchera zobowiązuje się do przekazania Thai Pro środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera i E-Vouchera. Zapłata za Voucher w Salonie Nattakan może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej. Zapłata za E-Voucher za pośrednictwem Sklepu Internetowego może nastąpić za pomocą elektronicznych metod płatności udostępnionych na shop.nattakan.pl.

 4. Vouchera i E-Vouchera nie można zakupić przy użyciu drugiego Voucheru i E-Voucheru.

 5. Thai Pro nie weryfikuje danych Użytkownika korzystającego z Voucheru i E-Voucheru, mogą być one użyte na okaziciela.


§ 2
Termin ważności Vouchera i E-Vouchera

 1. Voucher i E-Voucher są ważne bezterminowo.

 2. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia terminu ważności jak i aktualnego salda środków Vouchera i E-Vouchera. Sprawdzenie terminu ważności jak i wartości środków doładowanych może być dokonane bezpośrednio w Salonie Nattakan lub dodatkowo na stronie www.nattakan.pl.

 3. Użytkownik uprawniony jest do realizacji Vouchera i E-Vouchera tylko w okresie jego ważności. Upływ terminu ważności Vouchera i E-Vouchera uniemożliwia dokonanie transakcji z jego wykorzystaniem.


§3
Zasady korzystania

 1. Voucher i E-Voucher wydawane są wyłącznie na okaziciela.

 2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów lub usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna (saldo) Vouchera i E-Vouchera. Pozostała część środków na Voucherze i E-Voucherze pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności tej Voucheru.

 3. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Voucherem i E-Voucherem wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Voucheru lub do upływu jego terminu ważności.


§4
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące działania Vouchera i E-Vouchera Użytkownik może złożyć bezpośrednio do Thai Pro mailem na adres: shop@nattakan.pl, telefonicznie pod numerem +48790553558 lub pisemnie na adres siedziby Thai Pro podanym na górze niniejszego Regulaminu.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika i udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko albo nazwa, adres/adres email), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie (listownie) lub pocztą elektroniczną (email), w zależności od sposobu złożenia reklamacji.


§ 5
Odstąpienie od umowy nabycia E-Vouchera zawartej na odległość

 1. Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od zakupu E-Vouchera nabytego od Thai Pro za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni od dnia nabycia.

 2. Zwrotu E-Vouchera nabytego bezpośrednio od Thai Pro należy dokonać za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres: shop@nattakan.pl

 3. Thai Pro dokona weryfikacji czy E-Voucher, który Nabywca chce zwrócić nie został wykorzystany. Po pozytywnej weryfikacji dokonuje zwrotu kwoty stanowiącej równowartość E-Vouchera w drodze przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę, najszybciej jak jest to możliwe.


§5
 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na https://shop.nattakan.pl. Regulamin dostępny jest również w salonie masażu Nattakan.

 2. Prawem właściwym jest prawo polskie.

 3. Thai Pro może zmienić niniejszy Regulamin z ważnej przyczyny, jaką jest:

  a.    zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;

  b.    usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu zgłaszanych przez Użytkowników;

  c.    zmiana lub rozbudowa istniejących funkcjonalności bądź dodania nowych funkcjonalności do Voucheru;

  d.    bezpieczeństwo Użytkowników w tym w szczególności konieczność przeciwdziałania nadużyciom.

 4. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich udostępnienia na stronie internetowej https://shop.nattakan.pl. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres uprawnień nabytych przez Klientów.

 5. W wypadku sporu Konsumenta z Thai Pro, oprócz drogi sądowej przed właściwym sądem powszechnym Konsument uprawniony jest do skierowania sprawy na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. do:

  a.    zwrócenia się, na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich do Inspekcji Handlowej (odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej) – dane kontaktowe dostępne na stronie www.uokik.gov.pl/wiih;

  b.    wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej – lista takich sądów i dane kontaktowe dostępne na stronie www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ;

  c.    zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (www.uokik.gov.pl/rzecznicy).

 6. Wszystkie wskazane powyżej pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.

 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2020r.